ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤOY ΕΛΕΓΧΟΥ BMS

Τα συστήματα αυτομάτου ελέγχου (BMS), είναι συστήματα ελέγχου και διαχείρισης κτιρίων.

Το BMS ουσιαστικά αποτελεί τον «εγκέφαλο» του κτιρίου, ο οποίος με το κατάλληλο λογισμικό εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού με το ελάχιστο δυνατό ενεργειακό κόστος. Η δυνατότητα καταγραφής και άμεσης παρακολούθησης του συστήματος, καθιστά τους μηχανικούς ικανούς με βάση πραγματικά στοιχεία να βελτιστοποιήσουν τον επιδιωκόμενο στόχο.

 

Το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι :

• Να υπάρχουν οι ενδείξεις για την γενική κατάσταση λειτουργίας του εξοπλισμού που εντάσσεται στο BMS (on – off – stand by – βλάβη)
• Να υπάρχουν αναλυτικότερες ενδείξεις για την λειτουργία κάποιων ειδικών στοιχείων εξοπλισμού (π.χ. στροφές κινητήρα ελεγχόμενου με inverter)
• Να μπορεί να ελεγχθεί με διαδικασία on – off, η λειτουργία κάποιων στοιχείων εξοπλισμού.
• Να μπορεί να ελεγχθεί με διαδικασία on – off και χρονικού προγραμματισμού, η λειτουργία κάποιων στοιχείων εξοπλισμού
• Να υπάρχουν ενδείξεις για την κατάσταση χώρων (π.χ. θερμοκρασία χώρων, σχετική υγρασία κλπ)
• Να μπορεί να ανακτηθεί ηλεκτρονικά και γραπτά, το ιστορικό λειτουργίας κάποιων στοιχείων εξοπλισμού

 

Επιμέρους ομάδες συστημάτων που μπορούν να ελεγχθούν με συστήματα BMS pdf-logo.png 

 

Το BMS γενικά συνίσταται από :

• το Κέντρο Ελέγχου (στο μηχανοστάσιο , ή το γραφείο συντήρησης).
• τους περιφερειακούς σταθμούς ελέγχου (στο κέντρο βάρους περιοχής που βρίσκονται αρκετά • επιμέρους στοιχεία εξοπλισμού που θέλουμε να ελέγχονται.
• τις τερματικές (τοπικές) συσκευές (που αναφέρονται στον εξοπλισμό).